Menü Bezárás

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

 

A 2023. évi tavaszi vetések

FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ

 

Fajtahasználati nyilatkozatát a www.fss.hu honlapunkon keresztül on-line is megteheti, ha a hon- lapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja. Egy- szerűen nyilatkozhat és számítógépén mentheti bevallását is.

A felhívás 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyar- országi képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján kérjük a Nyilatkozat kitöltését és visszaküldését.

A VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz meg- küldése is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli. Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.

 

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK

Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azo-

kat. A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartást megkönnyíti.

 

B.) TERMELŐI NYILATKOZAT

A 2023. évi tavaszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmaghasználatára vonatkozó nyilatkozatait az alábbi pontok szerint kérjük megadni:

 

1.) Nyilatkozat szántóföldi területről

Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagy- ságáról kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.

Már nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület, 1 ha burgonya terület nagysága ese-

tén. Jelölje a megfelelő rovatokat.

Ha a fenti törvény alapján mindkét alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a fe-

lelősségi nyilatkozat (D. pont) aláírása és a bevallás visszaküldése.

 

2.) Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat

Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on, illetve burgonya termesztéssel több mint 1 ha-on foglalkozik és az 1. sz. mellékletben felsorolt faj- ták visszavetett magját, vetőgumóját nem használta.

Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú fel- dolgozását sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D. pont) küldje vissza nyilatkozatát.

 

3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása

Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopának végösszegét írja be.

Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja.

  1. táblázat

– Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról és fajtánként egy sorban nyilatkozzon.

– A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.

– A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.

– A vetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg a megfelelő oszlopok szerint.

– Az elvetett mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.

– A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (ha) és az 1. sz. mellékletben megadott hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jog- díj a Földművelésügyi Értesítő 2023. évi első számában közzétettek alapján került kiszámításra. A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosítható.

– A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott jog-

díjjal számoljon.

 

– A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-16-999/9999).

– Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, az összesített nettó összeget a 2. oldal 3.) pont-

jánál megadott helyre írja be.

– Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót írnia. Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.

– Ha a jogdíjat szerződés alapján, integrált termelők helyett összesítve vallja be és fizeti meg, akkor kérjük, hogy termelőnként részletezett fajtahasználati kimutatást is csatoljon be.

– A 20 ha-nál nagyobb integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie, de a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie, hogy mely integrátor fizeti meg helyette a jogdíjat.

– A megjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.

 

4.) Fémzárolt vetőmag, illetve vetőgumó használati nyilatkozat

Ha a 2023. évi tavaszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját, vetőgumóját, akkor X-szel jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne.

 

C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT

Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.

  1. táblázat

– Megrendelő: aki a termény feldolgozását nem fémzároltan kéri vetési célra.

– A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.

– Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított;

függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától.

 

D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, (lepecsételve), 30 napon belül visszaküldeni. Ha elektronikus nyilatkozatot tett, mentse el bevallását. Utólagosan azt csak munkatársunk tudja módosítani.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

  • Az adatkezelő neve: Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
  • Elérhetősége: 6725 Szeged, Felhő u. 8. I/2.; fajtaoltalom@fss.hu
  • Az adatkezelés célja: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv-ben foglaltak teljesítése
  • Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek
  • Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig érintett adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR)

értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

 

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6725 Szeged, Felhő u. 8.

  1. em. 2., címre vagy elektronikusan az fajtaoltalom@fss.hu címre lehet küldeni.