Menü Bezárás

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2023. évi őszi vetések
FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ


Fajtahasználati nyilatkozatát legegyszerűbben a www.fss.hu honlapunkon keresztül on-line teheti
meg. Ha a honlapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot
megkapja, számítógépén mentheti bevallását is.
A felhívás 1. számú mellékletében felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve
magyarországi képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény alapján kérjük a 2023. őszi Fajtahasználati nyilatkozat megtételét.
Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisága
vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.
Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.


A.) AZONOSÍTÓ ADATOK
Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azokat.
A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása önkéntes, de a kapcsolattartást megkönnyíti.


B.) TERMELŐI NYILATKOZAT
A 2023. évi őszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmaghasználatára vonatkozó nyilatkozatait az
alábbi pontok szerint kérjük megadni:
1.) Nyilatkozat szántóföldi területről
Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének
nagyságáról kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.
Nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület nagyságnál. Jelölje a megfelelő rovatot.
Ha a fenti törvény alapján alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a felelősségi
nyilatkozat (D.) pont) aláírása és a bevallás megküldése.
2.) Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat
Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on
foglalkozik és az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták visszavetett magját nem használta.
Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú
feldolgozását sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D.) pont)
küldje vissza nyilatkozatát.
3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása
Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopának végösszegét írja be.
Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja.
1. táblázat
– Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról és fajtánként egy sorban nyilatkozzon.
– A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.
– A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.
– A vetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg a megfelelő oszlopok szerint.
– Az elvetett vetőmag mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.
– A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (egész ha) és az 1. sz. mellékletben
megadott hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó
jogdíj a Földművelésügyi Értesítő 2023. évi 2. számában közzétettek alapján került kiszámításra.
A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosítható.
– A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott
jogdíjjal számoljon.
– A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-5-999/9999/2019).
– Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, az összesített nettó összeget a 2. oldal 3.)
pontjánál megadott helyre írja be.
– Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót írnia.
Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.
– Ha a jogdíjat szerződés alapján, az integrált termelők helyett összesítve vallja be és fizeti meg, akkor
kérjük, hogy termelőként részletezett fajtahasználati kimutatást is csatolni szíveskedjen.
– A 20 ha-nál nagyobb integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie, de a megjegyzés rovatban
fel kell tüntetnie, hogy mely integrátor fizeti meg helyette a jogdíjat.
– A megjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.
4.) Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat
Ha a 2023. évi őszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját, akkor
X-szel jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt
vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne.


C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT
Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú
feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.
2. táblázat
– Megrendelő: aki a termény feldolgozását nem fémzároltan kéri vetési célra.
– A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.
– Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított;
függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától (ömlesztett,
big-bag, zsák).


D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, (lepecsételve), 30
napon belül visszaküldeni. Ha elektronikus nyilatkozatot tett, mentse el bevallását. Utólagosan észrevett
hiba javítását – írásos nyilatkozata alapján – csak munkatársunk tudja rögzíteni.
Adatkezelési tájékoztató
Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:
Az adatkezelő neve: Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 6725 Szeged, Felhő u. 8. I/2.;fajtaoltalom@fss.hu
Az adatkezelés célja: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv-ben foglaltak teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek
Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig
érintett adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR)
értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6725 Szeged, Felhő u. 8. I/2.,
címre vagy elektronikusan az fajtaoltalom@fss.hu címre lehet küldeni.