Menü Bezárás

GYIK

Oltalmazott növényfajta (szellemi tulajdon) jogérvényesítési alapja

Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés, R) cikk
(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.

Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint … a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához ( Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felelősség V. cikk

XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
3. Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazásában

20. szellemi tulajdon: a szellemi alkotások… tekintetében a vonatkozó törvények, az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai és nemzetközi egyezmények által biztosított jogi oltalom,

21. szellemi alkotás: az az alkotás, műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (… növényfajta-oltalom…) tárgyát képezze,…

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (a továbbiakban Szt.)

ÖTÖDIK RÉSZ, A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMA, XIII. Fejezet

A növényfajta és a növényfajta-oltalom, A növényfajta-oltalomból eredő díjigény,109/A.-109/C. §
A növényfajta és a növényfajta-oltalom bitorlása, 114/C.§

Növényfajta-oltalom tulajdonosának hasznosítási joga teljes körű.

A növényfajta-oltalom jogosultjának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására. A kizárólagos hasznosítási jog alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül az oltalom alatt álló növényfajta szaporítóanyagát: előállítja vagy újból előállítja (többszörözi), szaporítás céljából előkészíti, forgalomba hozatalra ajánlja, forgalomba hozza, az országból kiviszi, az országba behozza, bármelyik fenti cselekmény céljából raktáron tartja. A Jogosult a növényfajta  hasznosításának engedélyezéséért jogdíjat szedhet.

A Jogosult engedélye nélkül hasznosítható az Szt. 109/A. §-ban foglalt, 21 növényfaj, melyre a gazdálkodói előjog szabályai az irányadóak.

Gazdálkodói előjog (farmer privilégium)

A termelő minden évben méltányos jogdíj megfizetése ellenében – előzetes engedélyeztetés nélkül – vetheti vissza a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt, az Szt. 109/A. §-nak megfelelő fajták saját gazdaságában előállított terményét (nem fémzárolt vetőmagját, burgonya gumóját).

Fémzárolt vetőmaghasználat

Az oltalmazott fajták fémzárolt vetőmagjának vetéséről nyilatkozni kell, de jogdíjat nem kell fizetni a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.-nek, mert azt már megfizették a vásárolt vetőmag árában. A fajtán belüli különböző szaporulati fokú vetőmaghasználatot az Szt. szerint, összevontan kérjük megadni.

Fémzárolási szám

Állami ellenőrzéssel, vagy felügyelettel minősített vetőmagtétel azonosítószáma. A Fajtahasználati nyilatkozat kitöltéséhez vetéskor fajtánként, szaporulati fokonként, tételenként őrizzen meg fémzárcímkét, mert nem minden számlán tüntetik fel vetőmag-forgalmazók. Ha a vetőmagtétel valamilyen oknál fogva nem azonosítható, akkor csatolja a számla fénymásolatát.

Alanyi jogdíjmentesség

Ha a termelő szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál kisebb területen foglalkozik, akkor nem terheli díjfizetési kötelezettség, de a nyilatkozatot vissza kell küldeni ezen rovat megjelölésével. A szántóterület megadása nem kötelező, de megköszönjük, ha fölöslegesen nem kell leveleznünk.

Nyilatkozattételi törvényi kötelezettség

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által képviselt fajták országos vetőmag-előállításban betöltött magas arányából valószínűsítjük, hogy a 20 ha fölötti területhasználók hasznosítják a magas genetikai értéket képviselő oltalmazott fajták fémzárolt vetőmagját és visszavetett terményét. Megkeresésünkre csak az általunk képviselt fajtákról nyilatkozzon és a nemleges használat esetén is küldje meg bevallását.

Nyilatkozat integrált területről

Ha integrátorként nemcsak saját fajtahasznosításuk után fizetik meg a jogdíjat, hanem az integrált területek után is, akkor kérjük adják meg külön az integráltakra vonatkozó nyilatkozatokat is, hogy ne vessük ki duplán a díjat.

Előzetesen megfizetett jogdíj

Ha magas szaporulati fokú vetőmag vásárlása esetén, szerződés alapján, 1 évre előre megfizette a nem fémzárolt vetőmag használata utáni jogdíjat, akkor Fajtahasználati nyilatkozatában jelezze és mellékelje a számla fénymásolatát.

Elektronikus nyilatkozattétel

Kölcsönösen előnyös, adatvédelmileg biztonságos bevallási forma. Programunk tölti ki az azonosító adatokat, segíti a nyilatkozattételt, nem kell bevallását papíron tárolni. A honlapunkról letölthető és  egyszer megküldendő szerződés csak a belépési jogosultság megadását szolgálja.

Elvetett mag mennyisége (kg)

Nem a kg/ha területegységre eső mértéket, hanem a vonatkozó területre elvetett összes kg-t kérjük az 1. számú táblázatban feltüntetni.

Számlázás

A visszavetett oltalmazott fajta egész hektárra kerekített területének és az ajánlott vetési mennyiségének szorzata + ÁFA. Kérjük, hogy a jogdíjat számlánk kézhezvétele után, ÁFA-val együtt fizesse meg, mert a szellemi termék után járó jogdíjis általános forgalmi adóköteles.

Honlapunk

A Tisztelt Mezőgazdasági Termelő fajtahasználatának, nyilatkozattételének megkönnyítését és tájékoztatását szolgálja. A Képviselt fajták menüben az országos fajtabemutatókat és fajtakísérleti eredményeket megelőzően közzétesszük a következő vetési időszak fajtáira vonatkozó közleményünket, hogy időben tudják megalapozni fajtaválasztásukat.

Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.

Az Szt. 109/A. § (2) bekezdésében felsorolt mezőgazdasági növényfajok nem hibridfajtája terményének visszavétéséhez fűződő növényfajta-oltalomból erdő díjigény érvényesítésére alapította 8 érdekelt cég. A Kft.-nek tagjaival együtt jelenleg 24 hazai megbízója van, nonprofit jellegéből adódóan tulajdonosainak tagsági viszonyukra tekintettel  nyereséget, osztalékot nem fizet, költségeit a megbízói bevételek arányában osztja fel és a maradványt fizeti ki a növényfajta-oltalom jogosultjai részére.

Vetőmag-feldolgozó

Aki más mezőgazdasági termelő oltalmazott fajtájú terményét vetési célra dolgozta fel és köteles tájékoztatást adni a megrendelő nevéről, címéről és a fajtánként feldolgozott mennyiségről.

Díjfizetési kötelezettség keletkezési ideje

Azon a napon keletkezik, amikor a termelő szaporítás céljára elvetette a terményt.

Fajtakeverék használatának bevallása

A keverékalkotók vetőmagnormájának arányában kell a területet felosztani és bevallani.

Növényfajta-oltalom bitorlása

A farmer privilégium esetében bitorlásnak tekintendő a visszavetett vetőmag után járó jogdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése. Bitorlás észlelése esetén a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. a fajtatulajdonos megbízásából bírósághoz fordul és érvényesíti a fajtatulajdonosi érdekeket, amely – a meghozott jogerős ítéletek alapján – a bitorló részére jelentős többletköltséggel jár, mintha elszámolási és jogdíjfizetési kötelezettségét határidőben teljesítette volna.

Mezőgazdasági termelő

Neve és címe, mint közérdekből nyilvántartott adat az MVH támogatási listájáról származik. Adatvédelmi nyilvántartási azonosítónk:03168-0001, mely szerint adatait kezeljük. Kérjük jelezze, ha adataiban változás történt, vagy tevékenységét beszüntette.

Több éves visszavetés jogdíja

Minden vetési évben újra fennáll a vetőmag visszavetése utáni jogdíjfizetési kötelezettség a mezőgazdasági termelő részéről.

Válaszboríték bérmentesítése

Azért nem történik meg a válaszboríték bérmentesítése, mert fennáll az ingyenes elektronikus nyilatkozattétel lehetősége, amint a kormányszerveknél.

Szabad fajta

Növényfajta-oltalommal, szabadalommal nem védett fajta, terménye jogdíjfizetési kötelezettség nélkül visszavethető.

ÖKO, EKO, BIO vetőmag visszavetése

Oltalmazott növényfajta visszavetése esetén szintén fennáll a jogdíjfizetési kötelezettség.

Családi gazdaság

Csak adózási kedvezményre feljogosító gazdálkodási forma, de növényfajta-hasznosítás közösen történik, így az alanyi jogdíjmentesség a családi gazdaság egészére érvényesíthető.

Takarmánytermesztés visszavetéssel

Oltalmazott fajta visszavetése esetén a jogdíj az általános szabályok szerint megfizetendő.

Fizetési haladék, részletfizetés

Indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján, rövid határidejű ütemezéssel kérhető haladék.

Tévesen megtett bevallás módosítása

A módosítási kérelmet minden esetben megvizsgáljuk és annak eredményéről a bejelentőt értesítjük.

Egységes jogdíjmérték

Fajonkénti egységes jogdíjmérték nincs. Az Szt. értelmében minden fajtára külön-külön kell közleményünket megjelentetni.

Növényfajta nemesítése

A nemesítés célja a piac és a termelők folyamatos, egyre magasabb szintű növényfajtaigényének kielégítése változó ökológiai és gazdasági körülmények között, figyelemmel az új kórokozók és kártevők megjelenésére.

Fémzárolt vetőmag-használati arány, kitettség

Adott növényfaj országos vetésterületének bevetéséhez szükséges becsült vetőmag tömeghez képest hány % a fémzárolt vetőmag-felhasználás aránya (pl. őszi búza a korábban előírt 40%-ról 20-25%-ra csökkent). Egy ország kitettségét megmutatja a hazai fajták ezen belüli használati aránya.

Tájfajta

Elismert tájfajta visszavetéséről nem kell nyilatkozni, nem jogdíjköteles.

Álló lucerna

A szántóterület nagyságába beletartozik évenkénti jogdíjfizetési kötelezettséggel.

Ugarolt terület

Tényleges növénytermesztésre nem használt terület, jogdíjfizetést megalapozó szántóterületbe nem számít bele.

5% arányú ökológiai fókuszterület (EFA)

A jogdíjfizetést megalapozó 20 ha szántóterületbe nem számítandó bele.

Eltitkolt, oltalmazott visszavetett fajtahasznosítás jogdíja

Bitorlásnak minősül, és a Növényfajtaoltalom –bitorlása szöveg alatti jogkövetkezményeket vonja maga után.

Sok a fajták darabszáma

Az ajánlati fajtalisták összeállítása, valamint az egységes árualapok kialakítása nem képezi a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. feladatát, másrészt a hosszabb EU fajtalistával érvényesül a gazdálkodói szabadság és felelősség.

Méltányos jogdíjú fajok köre

EU Tanács határozta meg és állapította meg 21 szántóföldi növényfajra vonatkozóan.Lásd az Szt. 109/A. § (2) bekezdésében felsoroltakat.

Megbízóink

Hazai fajtatulajdonos cégek és európai fajtatulajdonos cégek hazai képviselői. Amerikai és egyéb külföldi megbízónk nincs.Megbízóink megtekinthetők honlapunk Rólunk – Megbízóink fülön.

GMO fajták

Genetikailag módosított Alaptörvényben tiltott fajtát nem képvisel a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.

Hazai nemesítésű fajták hasznosítása

Csökkenti a külföldi fajtáknak való kitettséget, hazai munkaerőt foglalkoztat és bevétele itthon marad.

Adatvédelem

Nyilvántartott adatát törvényi felhatalmazás alapján, adatvédelmi engedéllyel az ott meghatározott körben és célból kezeljük. Az elektronikus bevallóknak sincs belépési jogosultsága a rögzített fajtahasználati nyilatkozatokba.

Elveszett nyilatkozatnyomtatvány pótlása

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. www.fss.hu honlapjának címlapjáról nyomtatható ki.

Sárga befizetési csekk

Igényét, kérjük jelezze nyilatkozatában. Tájékoztatjuk, hogy az Ön nevének megadásával más is teljesítheti befizetését.

Számlamásolat

Kérésére hitelesített számlamásolatot küldünk.

Jogdíj mértéke

Az egyes vetési időszakokra vonatkozó adatok a www.fss.hu honlapunk Képviselt fajták – Időszak alatt tekinthetők meg.

Növényfajta-oltalom időtartama

 Szántóföldi növényfajoknál a végleges növényfajta-oltalom a megadásától számított 25 évig tart.

Feldolgozó

Aki megrendelő részére oltalmazott növényfajta terményének vetési célú feldolgozását végezte. A fémzárolt vetőmag kikészítésről nem kell nyilatkozni a 2. táblázatban.

Bevetett terület (ha)

Az 1. számú táblázatban egész hektárra kerekített területet kérünk megadni, külön-külön a fémzárolt és a nem fémzárolt maggal bevetetteket.

Nemzeti fajtalista

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉbiH) hazai teljesítmény- és kórtani vizsgálatai alapján, a sztenderdek átlagát meghaladó fajták kerültek fel a nemzeti fajtalistára.

Államilag elismert fajták kísérlete

Nemzeti listán lévő fajták utólagos, önkéntes fajtakísérlete volt a NÉbiH jogelődjénél 10 faj vonatkozásában. A jelenlegi GOSZ – VSZT Posztregisztrációs Fajtakísérletek megtekinthetők a www.vszt.hu honlapon.

Ajánlati fajtalista

Magyarországon nincs ilyen.

EU fajtalista

Az Európai Unió tagállamainak nemzeti listáin lévő fajták összességét tartalmazza. Előzetes hazai vizsgálatok nélkül vetőmagjuk forgalmazható Magyarországon.

Vetőmag-szaporítási fajtasor

A NÉbiH évente növényfajonként kimutatja, hogy az állami ellenőrzésben részesített vetőmag-szaporításokban az egyes fajták milyen arányt képviseltek. Több évi sorrend összehasonlítása megmutatja a termelők fajtaigényének változását.

Oltalmazott növényfajták jegyzéke

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), vagy az Európai Fajtahivatal (CPVO) a hozzá bejelentett fajtát megkülönböztethetőség, egyneműség, állandóság (DUS) és újdonság vizsgálata után veszi oltalmi jegyzékre. A köztermesztésbe kerülésének feltétele az állami elismerés.