szerda, december 12, 2018
   
Betűméret

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2018. évi tavaszi vetések

FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ

Fajtahasználati nyilatkozatát a www.fss.hu honlapunkon keresztül on-line is megteheti, ha a hon- lapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja. Egy- szerűen nyilatkozhat és számítógépén mentheti bevallását is.

A felhívás 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyaror- szági képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján kérjük a Nyilatkozat kitöltését és visszaküldését.

A VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz meg- küldése is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.

Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK

Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azo-

kat. A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartást megkönnyíti.

B.) TERMELŐI NYILATKOZAT

A 2018. évi tavaszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmaghasználatára vonatkozó nyilatkozatait az alábbi pontok szerint kérjük megadni:

1.) Nyilatkozat szántóföldi területről

Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagy-

ságáról kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.

Már nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület, 1 ha burgonya terület nagysága ese-

tén. Jelölje a megfelelő rovatokat.

Ha a fenti törvény alapján mindkét alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a felelősségi nyilatkozat (D. pont) aláírása és a bevallás visszaküldése.

2.) Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat

Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on, illetve burgonya termesztéssel több mint 1 ha-on foglalkozik és az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták visszavetett magját, vetőgumóját nem használta.

Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú fel- dolgozását sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D. pont) küldje vissza nyilatkozatát.

3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása

Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopának végösszegét írja be.

Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja.


1. táblázat

– Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról és fajtánként egy sorban nyilatkozzon.

– A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.

– A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.

– A vetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg a megfelelő oszlopok szerint.

– Az elvetett mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.

– A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (ha) és az 1. sz. mellékletben megadott hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj a Földművelésügyi Értesítő 2017. évi 13. számában közzétettek alapján került kiszámításra. A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosítható.

– A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott jogdíjjal számoljon.

– A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-16-999/9999).

– Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, az összesített nettó összeget a 2. oldal 3.) pont-

jánál megadott helyre írja be.

– Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót írnia. Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.

– Ha a jogdíjat szerződés alapján, integrált termelők helyett összesítve vallja be és fizeti meg, akkor kérjük, hogy termelőnként részletezett fajtahasználati kimutatást is csatoljon be.

– A 20 ha-nál nagyobb integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie, de a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie, hogy mely integrátor fizeti meg helyette a jogdíjat.

– A megjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.

4.) Fémzárolt vetőmag, illetve vetőgumó használati nyilatkozat

Ha a 2018. évi tavaszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját, vetőgumóját, akkor X-szel jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne.

C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT

Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.

2. táblázat

– Megrendelő: aki a termény feldolgozását nem fémzároltan kéri vetési célra.

– A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.

– Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított;

függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától.

D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, (lepecsételve), 30 napon belül visszaküldeni.

Ha elektronikus nyilatkozatot tett, mentse el bevallását. Utólagosan azt csak munkatársunk tudja módosí-

tani.

Alapértelmezett beállítások