csütörtök, június 04, 2020
   
Betűméret

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A 2019. évi őszi vetések
FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ


Fajtahasználati nyilatkozatát legegyszerűbben a  honlapunkon keresztül on-line teheti meg. Ha a honlapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja, számítógépén mentheti bevallását is.
A felhívás 1. számú mellékletében felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyar- országi képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII.    törvény alapján kérjük a 2019. őszi Fajtahasználati nyilatkozat megtételét.
Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisá- ga vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.
     Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK
Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azokat.
A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása önkéntes, de a kapcsolattartást megkönnyíti.

     B.) TERMELŐI NYILATKOZAT
A 2019. évi őszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmaghasználatára vonatkozó nyilatkozatait az alábbi pontok szerint kérjük megadni:
     1.) Nyilatkozat szántóföldi területről
Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagy- ságáról kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.
Nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület nagyságnál. Jelölje a megfelelő rovatot. Ha a fenti törvény alapján alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a felelősségi nyilatkozat (D.) pont) aláírása és a bevallás megküldése.
     2.) Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat
Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on fog- lalkozik és az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták visszavetett magját nem használta.
Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú fel- dolgozását sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D.) pont) küldje vissza nyilatkozatát.
     3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása
Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopának végösszegét írja be.
     Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja.
1.    táblázat
–    Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról és fajtánként egy sorban nyilatkozzon.
–    A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.
–    A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.
–    A vetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg a megfelelő oszlopok szerint.
–    Az elvetett vetőmag mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.
–    A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (egész ha) és az 1. sz. mellékletben meg- adott hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj a Földművelésügyi Értesítő 2019. évi 4. számában közzétettek alapján került kiszámításra. A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosítható.
–    A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott jogdíjjal számoljon.
–    A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-5-999/9999/2015).
–    Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, az összesített nettó összeget a 2. oldal 3.) pont- jánál megadott helyre írja be.
–    Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót írnia. Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.
–    Ha a jogdíjat szerződés alapján, az integrált termelők helyett összesítve vallja be és fizeti meg, ak- kor kérjük, hogy termelőként részletezett fajtahasználati kimutatást is csatolni szíveskedjen.
–    A 20 ha-nál nagyobb integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie, de a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie, hogy mely integrátor fizeti meg helyette a jogdíjat.
–    A megjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.
     4.) Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat
Ha a 2019. évi őszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját, akkor X-szel jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne.

     C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT
Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.
2.    táblázat
–    Megrendelő: aki a termény feldolgozását nem fémzároltan kéri vetési célra.
–    A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.
–    Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított; függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától (ömlesztett, big-bag, zsák).

     D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, (lepecsételve), 30 napon belül visszaküldeni. Ha elektronikus nyilatkozatot tett, mentse el bevallását. Utólagosan észrevett hiba javítását – írásos nyilatkozata alapján - csak munkatársunk tudja rögzíteni.

     Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:
Az adatkezelő neve: Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 6725 Szeged, Felhő u. 8. I/2.; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Az adatkezelés célja: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv-ben foglaltak teljesítése Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek
Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig érintett adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) ér- telmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
-    az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
-    az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
-    az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
-    az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
-    az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
-    az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6725 Szeged, Felhő u. 8. I/2., címre vagy elektronikusan az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre lehet küldeni.

Alapértelmezett beállítások