vasárnap, május 26, 2019
   
Betűméret

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

 

A2018. évi őszi vetések

FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ

 

Fajtahasználatinyilatkozatátlegegyszerűbbenawww.fss.huhonlapunkonkeresztülon-lineteheti meg. Ha a honlapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja, számítógépén mentheti bevallását is.

A felhívás1.számúmellékletébenfelsoroltoltalmazottnövényfajtáktulajdonosaival,illetvemagyar- országiképviselőivelkötöttMegbízásiszerződésésa Találmányokszabadalmioltalmárólszóló1995.évi XXXIII. törvény alapján kérjük a 2018. őszi Fajtahasználati nyilatkozat megtételét.

Tájékoztatjuk,hogyanemlegesválaszmegküldéseiskötelező!Haaszolgáltatottadatokvalódisá-

ga vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.

Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.

 

A.)AZONOSÍTÓADATOK

Azazonosítóadatokatnyilvántartásunkalapjántöltöttükki.Haadataimegváltoztak,kérjükjavítsaazokat.

A*-galjelzetttájékoztatóadatokmegadásaönkéntes,deakapcsolattartástmegkönnyíti.

 

B.)TERMELŐI NYILATKOZAT

A2018.éviőszivetésűnövényekoltalmazottfajtáinakvetőmaghasználatáravonatkozónyilatkozataitaz alábbi pontok szerint kérjük megadni:

 

1.)  Nyilatkozat szántóföldi területről

Felhívjukfigyelmét,hogyezalattapontalattnemcsakazoltalmazottfajtákvetésterületéneknagy- ságáról kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.

Nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület nagyságnál. Jelölje a megfelelő rovatot. Haafentitörvényalapjánalanyijogdíjmentességmegilleti,akkortovábbiteendőjecsakafelelősségi nyilatkozat (D.) pont) aláírása és a bevallás megküldése.

 

2.)  Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat

Akkorjelöljemeganyilatkozatrovatát,haszántóföldinövénytermesztésseltöbbmint20ha-onfog-

lalkozikésaz1.sz.mellékletbenfelsoroltfajtákvisszavetettmagjátnemhasználta.

Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú fel- dolgozását sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D.) pont) küldjevisszanyilatkozatát.

 

3.)  Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása

Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendőjogdíj” oszlopának végösszegét írja be.

Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizessemeg, előre ne utalja.

1.táblázat

Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról és fajtánként egy sorban nyilatkozzon.

–Anövényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.

–Afajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.

–Avetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg a megfelelő oszlopok szerint.

–Az elvetett vetőmag mennyiségeketösszesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.

–Afizetendőjogdíjrovatbaanemfémzároltvetésterület(egészha)ésaz1.sz.mellékletbenmeg- adotthektáronkéntinettójogdíjszorzatátírjabe.Az1.sz.mellékletszerintihektáronkéntinettó jogdíja FöldművelésügyiÉrtesítő2018. évi7. számábanközzétettekalapjánkerültkiszámításra. Ahektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosítható.

–Afajtákhektáronkéntijogdíjakülönbözhet,ezértmindigcsakazadottfajtamellettmegadott jogdíjjal számoljon.

–Afémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-5-999/9999/2015).

–Amennyibenjogdíjfizetésikötelezettségeállfenn,azösszesítettnettóösszegeta2.oldal3.)pont-

jánál megadott helyre írja be.


–Amennyibenanemfémzároltmagotönmagatisztította,arovatbaelégcsaka„saját”szótírnia. Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.

–Haajogdíjatszerződésalapján,azintegrálttermelőkhelyettösszesítvevalljabeésfizetimeg,ak-

korkérjük,hogytermelőkéntrészletezettfajtahasználatikimutatástiscsatolniszíveskedjen.

–A20ha-nálnagyobbintegrálttermelőnekisnyilatkozatotkelltennie,deamegjegyzésrovatban fel kell tüntetnie, hogy mely integrátor fizetimeg helyette a jogdíjat.

–Amegjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.

 

4.) Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat

Haa2018.éviőszivetéshezhasználtaaz1.sz.mellékletbenfelsoroltfajtákfémzároltvetőmagját,akkor X-szeljelöljeab.)pontrovatátéstöltsekiaz1.táblázatot.Azegyszerifajtahasználatdíjátafémzárolt vetőmagáramártartalmazta,ígycsakafémzárszámottüntessefel,adíjatne.

 

C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT

Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.

2.táblázat

–Megrendelő: aki a termény feldolgozását nem fémzároltan kéri vetési célra.

–Atáblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.

–Fémzárolatlanvetőmag(kg):azamagmennyiség,amelyetamegrendelőtisztításutánelszállított; függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától (ömlesztett, big-bag, zsák).

 

D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Haapapíralapúnyilatkozattételtválasztotta,kérjüknefeledjeanyilatkozatotaláírva,(lepecsételve),30 naponbelülvisszaküldeni.Haelektronikusnyilatkozatot tett,mentseelbevallását.Utólagosanészrevett hiba javítását – írásos nyilatkozata alapján - csak munkatársunk tudja rögzíteni.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelő neve: Fajtaoltalmi NonprofitKft.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. '; document.write( '' ); document.write( addy_text10764 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az adatkezelés célja: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv-ben foglaltak teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig érintett adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím

 

Tájékoztatjuk,hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmirendelete (EU GDPR) ér-

telmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

- az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

- az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

- az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

- az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

- az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

- az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

 

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. '; document.write( '' ); document.write( addy_text27824 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Amennyibenbármilyenkérésvagykérdésérkezikazadatkezelésselkapcsolatban,aztpostaiútona6725Szeged,Felhőu.8.I/2., Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre lehet küldeni.'; document.write( '' ); document.write( addy_text65279 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Alapértelmezett beállítások